In bài viết này

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
CHI NHÁNH TỈNH BÌNH THUẬN

1. Thông tin về đơn vị
- Tên tiếng Việt: NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM-CHI NHÁNH TỈNH BÌNH THUẬN
- Tên tiếng Anh: THE STATE BANK OF VIETNAM-BÌNH THUẬN BRANCH
- Địa chỉ: Số 03 Lê Hồng Phong, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
- Điện thoại: 0623.822449
- Hotline: 0623.822449
- Email:
binhthuan@sbv.gov.vn


2. Vị trí, chức năng
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Thuận là đơn vị phụ thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chịu sự lãnh đạo và điều hành tập trung, thống nhất của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có chức năng tham mưu giúp Thống đốc quản lý Nhà nước về tiền tệ và hoạt động Ngân hàng trên địa bàn Bình Thuận, thực hiện một số nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương theo ủy quyền của Thống đốc.


3. Nhiệm vụ , quyền hạn
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Thuận thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Tổ chức phổ biến, chỉ đạo, triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của NHNN về tiền tệ và hoạt động ngân hàng đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng trên địa bàn.
2. Tổng hợp thống kê, nghiên cứu, phân tích và dự báo kinh tế trên địa bàn để tham mưu cho Thống đốc và chịu trách nhiệm triển khai chỉ đạo của Thống đốc trong việc thực hiện chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương có liên quan đến hoạt động ngân hàng; thực hiện công tác thông tin tín dụng.
3. Thực hiện nhiệm vụ cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng (TCTD) khác có hoạt động ngân hàng trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc và quy định của pháp luật.
4. Giám sát, chỉ đạo việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, kiểm soát đặc biệt, giải thể đối với các TCTD trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc và quy định của pháp luật.
5. Tổ chức, thực hiện công tác quản lý hoạt động của các TCTD, hoạt động ngân hàng của các tổ chức, cá nhân khác trên địa bàn theo quy định của NHNN và của pháp luật.
6. Cung ứng dịch vụ thanh toán, ngân quỹ và các dịch vụ khác cho các TCTD và Kho bạc Nhà nước theo quy định của NHT W theo luật định.
7. Thực hiện các nghiệp vụ và biện pháp quản lý nhà nước về ngoại hối trên địa bàn theo quy định của NHNN và của pháp luật.
8. Thực hiện nghiệp vụ tái cấp vốn và cho vay thanh toán đối với các TCTD trên địa bàn khi được Thống đốc ủy quyền.
9. Thực hiện các nghiệp vụ và biện pháp quản lý nhà nước về tiền tệ, kho quỹ, bảo đảm an toàn về tài sản, tiền và các giấy tờ có giá bảo quản tại chi nhánh và khi giao nhận theo quy định của NHNN và của pháp luật.
10. Một số nhiệm vụ khác…
 

4. Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Thuận

                1. Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ

                2. Phòng Thanh tra, giám sát

                3. Phòng Kế toán - Thanh toán

                4. Phòng Tiền tệ - Kho quỹ và Hành chính.

 

5. Chức năng, nhiệm vụ các Phòng

5.1. Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ

                 - Giúp Giám đốc trong việc phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo, điều hành của Thống đốc về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối đến các tổ chức tín dụng, các tổ chức khác và người dân trên địa bàn.

                - Giúp Giám đốc thực hiện công tác thống kê, thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích tình hình kinh tế, tiền tệ trên địa bàn để tham mưu cho Thống đốc trong điều hành, thực hiện chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về lĩnh vực liên quan đến tiền tệ, hoạt động ngân hàng và hoạt động ngoại hối phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện công tác thông tin tín dụng.

                - Giúp Giám đốc thực hiện công tác quản lý Nhà nước về ngoại hối, hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng.

                - Giúp Giám đốc thực hiện nghiệp vụ tái cấp vốn và cho vay thanh toán đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn khi được Thống đốc ủy quyền.

- Tham mưu giúp Giám đốc trong việc xây dựng báo cáo, trả lời chất vấn theo yêu cầu của cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội đồng nhân dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội; trả lời kiến nghị của các cơ quan báo chí về tiền tệ, ngoại hối và hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

                - Tham mưu, giúp Giám đốc trong việc yêu cầu các tổ chức tín dụng, các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng trên địa bàn cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất để phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh.

                - Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước.

                - Thực hiện công tác thi đua khen thưởng; làm thư ký Hội đồng thi đua khen thưởng; thư ký họp giao ban các Phòng, các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

                 - Tham mưu, giúp Giám đốc trong việc thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự của Chi nhánh.

                 - Làm thư ký Hội đồng tuyển dụng, thư ký các cuộc họp của Ban Giám đốc và các Hội đồng khác…

                - Tham mưu, giúp Giám đốc trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

                - Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

 

                5.2. Phòng Thanh tra, giám sát

                - Tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, chấp thuận việc mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể tổ chức tín dụng và chấp thuận nội dung khác của các tổ chức tín dụng trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc.

                - Tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện việc giám sát, chỉ đạo việc mua, bán, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, kiểm soát đặc biệt và giải thể tổ chức tín dụng trên địa bàn theo ủy quyền của Thống đốc.

                - Tổ chức, thực hiện công tác thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.

                - Tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố theo quy định.

                - Tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện công tác quản lý Nhà nước về bảo hiểm tiền gửi theo phân công, ủy quyền của Thống đốc.

                - Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định.

                - Tham mưu, giúp Giám đốc trong việc chấp thuận hoặc chấp thuận theo ủy quyền của Thống đốc danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng có trụ sở chính trên địa bàn và thực hiện đình chỉ các chức danh nói trên theo ủy quyền của Thống đốc và quy định của pháp luật.

                - Tham mưu, giúp Giám đốc trong việc có ý kiến bằng văn bản với Tỉnh ủy, Thành ủy và với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, Ngân hàng Hợp tác xã, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam về việc đồng ý hoặc không đồng ý trước khi các đơn vị này thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời hạn giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức, điều động, luân chuyển, kỷ luật, thôi việc đối với Giám đốc và tương đương của đơn vị trực thuộc trên địa bàn.

                - Tham mưu, giúp Giám đốc trong việc đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến tổ chức và hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

                - Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

             

                5.3. Phòng Kế toán – Thanh toán

                - Thực hiện các công việc liên quan đến cung ứng dịch vụ thanh toán và các dịch vụ ngân hàng trung ương khác cho các tổ chức tín dụng và kho bạc Nhà nước trên địa bàn.

                - Tham mưu, giúp Giám đốc trong việc quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

                - Thực hiện công khai tài sản, tài chính theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

                - Tham mưu, giúp Giám đốc trong việc thực hiện các công việc liên quan đến công tác tin học, quản lý trang thiết bị tin học.

                - Quản lý về mẫu in, mã trong thanh toán đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

                - Quản lý và vận hành hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng trong phạm vi trách nhiệm của Chi nhánh.

                - Thực hiện báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chi nhánh theo quy định, gửi báo cáo về Thanh tra, giám sát ngân hàng để tổng hợp chung.

                - Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

              

                5.4. Phòng Tiền tệ  Kho quỹ và Hành chính

                - Thực hiện cung ứng tiền mặt cho các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Trung ương.

                - Tổ chức kiểm tra việc chấp hành chế độ an toàn kho, quỹ và việc chấp hành quy định về quản lý tiền mặt của các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

                - Làm đầu mối phối hợp với công an địa phương, bộ đội biên phòng, cơ quan hải quan trong việc đấu tranh phòng, chống tiền giả, vận chuyển tiền giả qua biên giới, tổ chức giám định tiền giả, tiền nghi giả.

                - Quản lý, bảo quản an toàn tuyệt đối quỹ dự trữ phát hành, quỹ nghiệp vụ phát hành, tài sản quý, giấy tờ có giá tại Chi nhánh, khi giao nhận; thực hiện nghiệp vụ xuất, nhập quỹ dự trữ phát hành, thu, chi quỹ nghiệp vụ của Chi nhánh.

                - Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

               - Tham mưu, giúp Giám đốc trong việc thực hiện công tác quốc phòng, an ninh; công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn tại Trụ sở Chi nhánh và các cơ sở vật chất khác thuộc thẩm quyền quản lý của Chi nhánh.

                 - Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

              

                     

Tin khác

  Quá trình thành lập và phát triển của NHNN CN tỉnh Bình Thuận

  Bộ máy tổ chức của NHNN CN tỉnh Bình Thuận

  Ban lãnh đạo NHNN Chi nhánh tỉnh Bình Thuận qua các thời kỳ

 

 

Cổng Thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 03 Lê Hồng Phong, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3 822449; Email: binhthuan@sbv.gov.vn

Fax: 0252 3 821548