Giới thiệu
         Tin tức, sự kiện
         VB quy phạm pháp luật
         Thủ tục hành chính
         Hoạt động đoàn thể
         NHNN với cử tri

Hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn

  Thống kê truy cập

   Online: 2

 

Thủ tục hành chính - cấp phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân

STT
 
MÃ THỦ
TỤC
TÊN THỦ TỤC
 
1
 
Thủ tục cấp Giấy phép thành lập quỹ tín dụng nhân dân
2
 

Thủ tục cấp bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân từ sổ gốc trong trường hợp Giấy phép bị mất, bị rách, bị cháy hoặc hư hỏng

3
 
002912
 
Thủ tục chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
4
 
002917
 
Thủ tục chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương
5
 
002986
 
Thủ tục chấp thuận mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
6
 
002994
 
Thủ tục chấp thuận mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương
7
 
002929
 
Thủ tục chia Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
8
 
002940
 
Thủ tục hợp nhất Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
9
 
002995
 

Thủ tục chấp thuận thay đổi tên của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

10
 
003007
 
Thủ tục chấp thuận tăng, giảm vốn điều lệ vượt mức quy định của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
11
 
003012
 
Thủ tục sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
12
 
003022
 
Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
13
 
003023
 
Thủ tục tách Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
14
 
003036
 
Thủ tục thu hồi Giấy phép trong trường hợp chia Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
15
 
003044
 
Thủ tục thu hồi giấy phép trong trường hợp hợp nhất Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
16
 
003059
 
Thủ tục thu hồi Giấy phép trong trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở bị phá sản
17
 
003068
 
Thủ tục thu hồi Giấy phép trong trường hợp sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
18
 
003075
 
Thủ tục thu hồi Giấy phép trong trường hợp Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở giải thể tự nguyện theo Nghị quyết của Đại hội thành viên
19
 
003078
 
Thủ tục chấp thuận thay đổi nội dung hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
20
 
003082
 
Thủ tục chấp thuận thay đổi phạm vi hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
21
 
003100
 
Thủ tục chấp thuận thay đổi thời hạn hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
22
 
003107
 
Thủ tục chấp thuận thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
23
 
003122
 
Thủ tục chấp thuận thay đổi Trưởng ban kiểm soát và các thành viên trong ban kiểm soát của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở
24
 
003132
 

Thủ tục chấp thuận thay đổi Giám đốc của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

 

          Lịch làm việc
          VB chỉ đạo điều hành
         Thông tin lãi suất
         Thông tin tỷ giá
          Thông tin giá vàng

Cổng Thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 03 Lê Hồng Phong, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3 822449; Email: binhthuan@sbv.gov.vn

Fax: 0252 3 821548