In bài viết này

Danh sách Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 
STT Tên Quỹ tín dụng nhân dân Địa chỉ Điện thoại Fax

1

Quỹ tín dụng nhân dân Liên Hương

TT Liên Hương - Tuy Phong, Bình Thuận

3.850.244

3.956.335

2

Quỹ tín dụng nhân dân Lagi

TX Lagi - Lagi, Bình Thuận

3.843.737

3.843.456

3

Quỹ tín dụng nhân dân Đức Nghĩa

Phan Thiết, Bình Thuận

3.818.242

3.820.641

4

Quỹ tín dụng nhân dân Hàm Nhơn

Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

3.866.036

3.630.381

5

Quỹ tín dụng nhân dân Sùng Nhơn

Đức Linh, Bình Thuận

3.884.428

3.884.110

6

Quỹ tín dụng nhân dân Nghị Đức

Tánh Linh, Bình Thuận

3.891.743

3.891.629

7

Quỹ tín dụng nhân dân Mepu

Đức Linh, Bình Thuận

3.884.402

3.885.802

8

Quỹ tín dụng nhân dân Ma Lâm

Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

3.865.251

3.611.190

9

Quỹ tín dụng nhân dân Võ Xu

Đức Linh, Bình Thuận

3.882.288

 

10

Quỹ tín dụng nhân dân Hàm Chính

Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

3.865.375

3.865.375

11

Quỹ tín dụng nhân dân Vũ Hòa

Đức Linh, Bình Thuận

3.523.167

3.523.680

12

Quỹ tín dụng nhân dân Hàm Hiệp

Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

3.864.641

3.864.144

13

Quỹ tín dụng nhân dân Đa Kai

Đức Linh, Bình Thuận

3.884.496

3.885.801

14

Quỹ tín dụng nhân dân Đức Hạnh

Đức Linh, Bình Thuận

3.883.050

3.883.050

15

Quỹ tín dụng nhân dân Chí Công

Tuy Phong, Bình Thuận

3.857.211

3.857.009

16

Quỹ tín dụng nhân dân Tân Xuân

Hàm Tân, Bình Thuận

3.870.764

3.870.764

17

Quỹ tín dụng nhân dân Phước Thể

Tuy Phong, Bình Thuận

3.852.081

 

18

Quỹ tín dụng nhân dân Phan Rí Thành

Bắc Bình, Bình Thuận

3.862.574

3.862.870

19

Quỹ tín dụng nhân dân Hàm Thắng

Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

3.866.360

3.866.042

20

Quỹ tín dụng nhân dân Phú Bình

185 Thủ  Khoa Huân, Phan Thiết, Bình Thuận

3.835.736

 

21

Quỹ tín dụng nhân dân Đức Tài

Đức Linh, Bình Thuận

3.512.348

 

22

Quỹ tín dụng nhân dân Thuận Đức

Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

3.626.779

 

23

Quỹ tín dụng nhân dân Chợ Lầu

Bắc Bình, Bình Thuận

3.641.643

3.641.643

24

Quỹ tín dụng nhân dân Hàm Minh

Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

3.673.673

 

25

Quỹ tín dụng nhân dân Lạc Tánh

Tánh Linh, Bình Thuận

3.880.999

 

 

Cổng Thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 03 Lê Hồng Phong, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3 822449; Email: binhthuan@sbv.gov.vn

Fax: 0252 3 821548