In bài viết này

Hoạt động huy động vốn và tín dụng trên địa bàn Bình Thuận

Về hoạt động huy động vốn: các TCTD trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn để tạo nguồn cho vay phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đến 31/10/2021, nguồn vốn huy động đạt 45.369 tỷ đồng, tăng 10,73% so với đầu năm.

        Về hoạt động tín dụng: các TCTD tiếp tục mở rộng cho vay đi đôi với an toàn và hiệu quả, gắn với thực hiện các chính sách của Trung ương, địa phương. Đến 31/10/2021, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đạt 74.014 tỷ đồng, tăng 6,23% so với đầu năm.

 

SỐ LIỆU HUY ĐỘNG VỐN, CHO VAY ĐẾN 31/10/2021

 Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu

Toàn địa bàn 

Khối NHTM Nhà Nước

NH CSXH

Khối NHTM Cổ phần

NH Hợp tác xã

QTDND

I. Nguồn huy động, trong đó:

45.369.090

27.276.361

577.803

14.869.932

188.509

2.456.485

1. Tiền gửi của khách hàng  

10.714.359

7.506.228

75.223

3.127.390

5.519

 

2.Tiền gửi tiết kiệm  

33.846.705

19.542.715

384.359

11.280.156

182.990

2.456.485

II.Tổng dư nợ , trong đó:

74.014.239

42.907.469

3.188.954

25.070.698

778.058

2.069.059

Nợ xấu ( N3-N5)

1.040.024

415.396

14.501

579.098

9.200

21.829

Dư nợ ngắn hạn 

41.843.415

25.400.042

1.803

14.788.006

26.398

1.627.165

III. DƯ NỢ CHO VAY MỘT SỐ LĨNH VỰC

 

 

 

 

 

 

1. Nông nghiệp nông thôn

39.230.478

26.940.795

2.785.640

6.966.237

536.079

2.001.727

2. Xuất khẩu

586.534

407.703

 

178.831

 

 

3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa

16.685.379

10.941.252

 

5.744.127

 

 

4. Ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch

354.837

316.897

 

37.940

 

 

 

 

Cổng Thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 03 Lê Hồng Phong, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3 821449; Email: binhthuan@sbv.gov.vn

Fax: 0252 3 821548